وب سایت شخصی جعفر قنبری شوهانی

پروتکل مسیریابی OSPF یا Open Shortest Path First چیست و چگونه استفاده می شود؟ – قسمت چهارم

در بخش های قبلی با مفاهیم پروتکل OSPF آشنا شدیم و همینطور که قول داده بودیم در این بخش می خواهیم یک سناریو را پیاده سازی کنیم تا با این مفاهیم که تا این لحظه مطرح شد بیشتر آشنا شویم.

سناریو :


یک شرکت را در نظر بگیرد که دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد و تعدادی نمایندگی در سطح چند استان دارد می خواهیم برای برقراری ارتباط این دفاتر و مسیریابی از پروتکل OSPF استفاده کنیم.
در ابتدا لیستی از شعب و شبکه های آنها را تهیه می کنیم:

 • دفتر مرکزی : در تهران مستقر است و سرورهای شرکت دفتر مرکزی قرار دارند رنج IP شبکه LAN مورد استفاده در دفتر مرکزی 10.1.0.0/24 می باشد.
 • شعبه ولیعصر تهران : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.1.1.0/24 می باشد.
 • شعبه کرج : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.1.2.0/24 می باشد.
 • شعبه مشهد : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.2.1.0/24 می باشد.
 • شعبه سبزوار : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.2.2.0/24 می باشد.
 • شعبه قوچان : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.2.3.0/24 می باشد.
 • شعبه اهواز : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.3.1.0/24 می باشد.
 • شعبه خرمشهر : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.3.2.0/24 می باشد.
 • شعبه آبادان : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.3.3.0/24 می باشد.
 • شعبه اصفهان : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.4.1.0/24 می باشد.
 • شعبه کاشان : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.4.2.0/24 می باشد.
 • شعبه تبریز : رنج شبکه مورد استفاده برای آن 10.5.1.0/24 می باشد.

با استفاده از خطوط مخابراتی ارتباط بین شعب و دفتر مرکزی به این صورت که شهرستان ها به مرکز استان و از مرکز استان به دفتر مرکزی به صورتی که در نقشه می بینید متصل شده اند :

Image

به توجه به موقعیت شعب ، Areaبندی را براساس استان ها انجام می دهیم که به صورت زیر می شود.

Image

در ابتدا برای هر روتر IP مورد استفاده در شبکه LAN را تعریف می کنیم (در اینجا از اینترفیس Loopback ) استفاده می کنیم و IP پورت های WAN را مشخص می کنیم و سپس OSPF را روی آن فعال می کنیم به صورت زیر:
روتری دفتر مرکزی:

Markazi(config)#interface Loopback1
Markazi(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
Markazi(config)#interface Serial0/0
Markazi(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
Markazi(config)#interface Serial0/1
Markazi(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Markazi(config)#interface Serial0/2
Markazi(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Markazi(config)#interface Serial0/3
Markazi(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
Markazi(config)#interface Serial0/4
Markazi(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
Markazi(config)#interface Serial0/5
Markazi(config-if)#ip address 172.16.5.1 255.255.255.0
Markazi(config)#router ospf 1
Markazi(config-router)#network 10.1.0.0 0.0.0.255 area 0
Markazi(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
Markazi(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
Markazi(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0
Markazi(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0
Markazi(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
Markazi(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

روتر شعبه ولیعصر :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

روتر شعبه کرج :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.1.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

روتر شعبه مشهد :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.22.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/2
Router(config-if)#ip address 192.168.23.1 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.2.1.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#network 172.16.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.22.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 1

روتر شعبه سبزوار :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.22.2 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#network 192.168.22.0 0.0.0.255 area 1

روتر شعبه قوچان :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.2.3.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.2.3.0 0.0.0.255 area 1
Router(config-router)#network 192.168.23.0 0.0.0.255 area 1

روتر شعبه اصفهان :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.4.2 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.42.1 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.4.1.0 0.0.0.255 area 2
Router(config-router)#network 172.16.4.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.42.0 0.0.0.255 area 2

روتر شعبه کاشان :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.4.2.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.42.2 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.4.2.0 0.0.0.255 area 2
Router(config-router)#network 192.168.42.0 0.0.0.255 area 2

روتر شعبه اهواز :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.3.2 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/1
Router(config-if)#ip address 192.168.32.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/2
Router(config-if)#ip address 192.168.33.1 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.3.1.0 0.0.0.255 area 3
Router(config-router)#network 172.16.3.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 192.168.32.0 0.0.0.255 area 3
Router(config-router)#network 192.168.33.0 0.0.0.255 area 3

روتر شعبه خرمشهر :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.3.2.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.32.2 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.3.2.0 0.0.0.255 area 3
Router(config-router)#network 192.168.32.0 0.0.0.255 area 3

روتر شعبه آبادان :

Router(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.33.2 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.3.3.0 0.0.0.255 area 3
Router(config-router)#network 192.168.33.0 0.0.0.255 area 3

روتر شعبه تبریز :

outer(config)#interface Loopback1
Router(config-if)#ip address 10.5.1.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial0/0
Router(config-if)#ip address 172.16.5.2 255.255.255.0
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#network 10.5.1.0 0.0.0.255 area 5
Router(config-router)#network 172.16.5.0 0.0.0.255 area 0

تنظیمات مربوطه تمام شده و روترها همسایه شده و روت ها بین آنها رد و بدل شده در تصویر زیر با استفاده از دستور Show ip route جدول مسیریابی روتر دفتر مرکزی نمایش داده می شود.


در تصویر می بینید مسیرهایی که با حرف اختصار O نمایش داده می شود از طریق OSPF دریافت شده است.

Image

همچنین با دستور Show ip ospf neighbor لیست همسایه های روتر مرکزی را می بینید که در تصویر زیر نمایش داده می شود:

Image

همانطور که در تصویر می بینید RID روتر همان IP مربوط به اینترفیس Loopback می باشد.
همچنین در قسمت state وضعیت همسایگی را نشان می دهد که در حالت Full قرار دارد.
خط تیره بعد از Full نشان دهنده نوع شبکه PTP می باشد و در آن انتخاب DR و BDR نداریم. اگر با دستور زیر نوع شبکه را برای پورت سریال 2 روتر دفتر مرکزی و پورت سریال 0 روتر کرج را به حالت Broadcast قرار دهیم خروجی دستور بالا به شکل زیر خواهد شد و می بینید که روتر مرکزی به عنوان DR انتخاب شده است.

Image

همچنین سایر اطلاعات مانند اینترفیسی که از طریق آن با روتر مقابل همسایه شده ایم و IP روتر همسایه و مدت زمان مربوط به Dead را نشان می دهد.

Authentication :


جهت فعال سازی Authentication از دستورات زیر استفاده می کنیم:
در اینجا این قابلیت را فقط بین دو روتر مرکزی و ولیعصر به صورت زیر فعال می کنیم:
روتر ولیعصر :

Valiasr(config)#interface Serial 0/0
Valiasr(config-if)#ip ospf authentication message-digest
Valiasr(config-if)#ip ospf authentication-key 123

روتر مرکزی :

markazi(config)#interface Serial 0/1
markazi(config-if)#ip ospf authentication message-digest
markazi(config-if)#ip ospf authentication-key 123

با استفاده از دستور زیر می توانیم وضعیت Authentication را برای یک پورت ببینیم :

Markazi#show ip ospf interface serial 0/1

خروجی دستور فوق به صورت زیر است :

Image

امیدوارم که این سناریو برای درک بهتر این پروتکل مفید واقع شده باشد.

جعفر قنبری شوهانی

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*